Politik merupakan salah satu elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam Kehidupan sama ada laki-laki atau wanita. Sejak sekian lama politik merupakan arena mutlak orang lelaki. Apabila kaum wanita mula menyertai bidang politik ternyata timbul reaksi daripada semua pihak sama ada daripada pihak lelaki, wanita sendiri dan masyarakat. Dalam kajian ini pengkaji akan memperkatakan tentang kewibawaan wanita sebagai seorang pemimpin yang berwawasan dan berkarisma. Kajian ini disempurnakan untuk membuktikan bahawa kaum wanita juga boleh menjadi pemimpin yang baik.

 

Dr. Hajah Siti Khariah Binti Mohd. Zubir
Universiti Pendidikan Sultan Idris

 • Ahmad Atory Hussain. 1990. Politik dan Dasar Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
 • Albert Midjaya. 1982. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit LP3ES.
 • Ann Ruth Willner. 1984. The Spellbinders Charimatic Political Leadership. London: Yale University Press.
 • Brunetta R. Wolfman. 1989. Peranan Kaum Wanita. Yogyakarta: Penerbitan Komisius.
 • D.M. Johnson. 1948. Essential of Psychology. New York: The Oddessey Press
 • E.E. Jennings. 1972. An Anatomy of Leadership Princes, Heroes and Superman. New York: Mc Graw Hill Book Company.
 • Fadzlullah Haji Suib. 1988. Wanita Menurut Syariat Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Alwi Bin Arshad
 • Jabir Qamihah. 1996. Nilai-nilai Islam Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.
 • Khadijah Hashim. 1993. Senator Adila. Kuala Lumpur: ‘K’ Publishing Sdn. Bhd.
 • Moi Toril. 1981. Representation of Patriarthy: Sexuality And Epistemology In Friend’s Dore Dalam Faminis Review. New York: Methnen.
 • Mohd. Affandi Hassan. 1992. Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Mustafa Haji Daud. 1994. Pengantar Politik Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Nik Safiah Karim. 1990. Wanita Malaysia Harapan dan Cabaran. Kuala Lumpur: ‘K’ Publishing & Distributors Sdn. Bhd.
 • Ramlah Adam. 1993. Dato’ Onn Jaafar Pengasas Kemerdekaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Rosmini Shaari. 1989. Janji. Shah Alam: Marwillis Publisher & Distributors.
 • Showalter, Elaine. 1977. Literature of Their Princeton. New Jersey: Princeton University Press.
 • Showalter, Elaine. 1979. “Toward a Feminist Poetics” dlm. Mary Jacobus (ed), Women Writing and Writing About Women. London: Croom Helm.
 • Susan J. Pharr. 1981. American Feminist Literary Criticism. New York: Brown Book Company.
 • Syed Omar Syed Agil Al-Attas. 1995. Wawasan Pembangunan Negara Tahun 2020 Pengindustrian, Moral Dan Keilmuan. Kuala Lumpur: Institut Pembangunan Minda.

 • Citra Wanita Politik Dalam Novel Senator Adila dan Janji

How to cite this article?

Dr. Hajah Siti Khariah Binti Mohd. Zubir. (2009). Citra Wanita Politik Dalam Novel Senator Adila dan Janji. Janang Bil:10 Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei