Pengertian tajuk JANANG

Istilah Janang mempunyai dua pengertian.

Pertama, JANANG, dalam Adat Istiadat Diraja Brunei, adalah salah seorang (bersama Malik) pegawai gagah perkasa yang diarahkan untuk menyusun dan membisaikan kemajlisan adat istiadat.

Kedua, JANANG ialah orang yang memberigakan perkhabaran.

Diterbitkan oleh

Akademi Pengajian Brunei
Universiti Brunei Darussalam
Bandar Seri Begawan BE1140
Negara Brunei Darussalam

Hakcipta

Akademi Pengajian Brunei
Universiti Brunei Darussalam

Hakcipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukar ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit terlebih dahulu.

 

Logo Janang direka oleh

 

Awang Haji Salleh Bin Haji Ibrahim
Jabatan Pusat Sejarah
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Brunei Darussalam