Pendahuluan

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam Pemasyhuran Hari Kemerdekaan tahun 1984 telah bertitah:

Negara Brunei Darussalam adalah dengan izin Allah serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta’ala akan untuk selama-lamanya kekal  menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahlussunnah Wal-Jemaah

Melayu Islam Beraja merupakan falsafah kenegaraan Negara Brunei Darussalam. Ianya membawa erti bahawa Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Melayu yang berpandukan kepada akidah Islam dengan raja, yakni sultan menjadi pemerintah tertinggi negara.

Datin Dr Hajah Saadiah DDW Haji Tamit
Akademi Pengajian Brunei
Universiti Brunei Darussalam

About the Author:
Datin Dr Hajah Saadiah DDW Haji Tamit is a Senior Lecturer at the Academy of Brunei Studies UBD (University of Brunei Darussalam), Jalan Tunku Link, BE 1410, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

For academic interests, the author is able to be contacted via e-mail at: saadiah.tamit@ubd.edu.bn

 • Dr. Adnan Torablusi, 11 Julai 2003, Peranan NGO Islam dalam Usaha Penyatuan Umat dan Pengukuhan Negara Islam Moden, Multaqa Ulama Sedunia, Malaysia: Putrajaya.
 • Haji Abdul Latif Haji Ibrahim, Ph.D., 2003, Melayu Islam Beraja: Pengantar Huraian, Brunei: Akademi Pengajian Brunei.
 • Haji Duraman Tuah, 2001, Membangun Negara Berdasarkan Falsafah Melayu Islam Beraja Brunei Darussalam, Brunei: Institut Perkhidmatan Awam.
 • Janang Bil. 3, September 1994, Brunei: Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam.
 • Khairul Azhar Idris (Penyunting), 1996, Kontemporari Islam, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
 • Melayu Islam Beraja, 1993, Kertas Kerja Seminar ‘Melayu Islam Beraja’, Brunei: Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam.
 • Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Haji Md. Zain Haji Serudin, 1998, Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
 • Prof. Dato Dr. Haji Mahmud Saedon Awang Othman, 1995, Ciri-ciri Pentadbiran Islam: Dasar dan Pelaksanaan, Brunei: Institut Perkhidmatan Awam.
 • Prof. Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid, 2003, Islam di Brunei Darussalam: Satu Analisis Sosio-Budaya, Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam.
 • Professor Datuk Doktor Haji Mohd. Taib Osman & Awang Haji Abdul Latif bin Haji Ibrahim, (Penyunting), 1996, Prosiding Seminar Antarabangsa Kesultanan Melayu Brunei di Nusantara, Brunei: Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam.
 • Prof. Dr. Khalijah Mohd Salleh, 11 Julai 2003, Peranan Wanita dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi, Multaqa Ulama Sedunia, Malaysia: Putrajaya.
 • Siti Fatimah Abdul Rahman (Penyunting), 2002, Peranan Ibubapa Dalam Pembentukan Sahsiah Anak-anak, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
 • Yang Dimuliakan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, 2002, Tugas Ulama dalam Usaha Membangun Umat, Brunei: Pusat Dakwah Islamiah.

 • Peranan Dan Tanggungjawab Rakyat
 • Penduduk Negara Brunei Darussalam
 • Falsafah Negara

How to cite this article?

Datin Dr Hajah Saadiah DDW Haji Tamit. (2009). Peranan Dan Tanggungjawab Rakyat Dan Penduduk Negara Brunei Darussalam Terhadap Falsafah Negara. Janang Bil:10 Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei